Beleidsplan

Stichting End-Time Revival Ministries Amsterdam

NAAM V/D KERK : International Endtime Revival Ministries.
CORRESPONDENTIE ADRES : Postbus 12915, 1100 XA, Amsterdam.
VESTIGINGSADRES : Wethouder insingerstraat 3, 1107 XA, Amsterdam.
TEL. NR : 06 87871566.
E-MAIL : info@internationalendtimerevivalministries.org
RSIN : 822383676

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Missie, Visie & Doelstellingen van de kerkgenootschap
3. Interne Organisatie – structuur
4. Beloningen
5. Financiering (inkomen en uitgaven)
6. Beheer financiën en begroting
7. ANBI Status
8. Financiële Jaarverslag

Inleiding

De kerkgenootschap – ‘International End Time Revival Ministries’ is een religieuze organisatie dat staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 34391357 en zij heeft het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 822383676. Zij is gevestigd aan de Wethouder Insingerstraat 3, 1107XA te Amsterdam.

De Kerk is op 14 september 1995 opgericht. Zij wordt gedreven in een vorm van een ‘kerkgenootschap’. Bij het opstellen van dit beleidsplan had de Kerk 150 actieve leden. Naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren gestaag toenemen.

‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ streeft geen winst en als zodanig is er geen sprake van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Ook is zij niet omzetbelastingplichtig. De betaalde voorheffing omzetbelasting voor wat gemaakte kosten betreft is daarom niet verrekenbaar en zijn de vermelde kosten inclusief omzetbelasting.

Dit beleidsplan behandelt de missie, visie, doelstelling en kernwaarden van de kerk. De uitganspunten behandelen de punten waarvoor de Kerk staat. Alle besluiten en handelingen binnen de Kerk worden als zodanig vanuit deze uitganspunten genomen.

Het voornemen is om dit beleidsplan elke jaar te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Missie, visie en doelstellingen van de Kerkgenootschap

Missie:

 • De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ ziet een kerk waarvan de leden zijn volgroeid in de geestelijke en uitgerust zijn met het woord van God.
 • De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ ziet een kerk met de ontwikkeling en de groei van de jeugd als prioriteit.
 • We zien een kerk waarin leden bereid en voorbereid zijn om leden te winnen en hen te begeleiden.
 • De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ ziet een kerk waarin uitbundige en/of deugdelijke erediensten worden gehouden en leden worden gezegend voor hun inzet.
 • We zien een kerk waar mensen vergeven worden en zegenen en gezegend worden.
 • Wij zien een kerk dat de kerkleden die een periode zonder enige vorm van inkomen leven en/of in ernstige geldproblemen verkeren zullen worden geholpen via donaties.

De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ ziet een progressief groeiende kerk, zowel geestelijk als numeriek.

We zien een kerk die grote positieve invloed zal hebben op de lokale gemeenschap en op den duur op de Nederlandse gemeenschap over het algemeen.

Visie:

 • Positieve advies en begeleiding te bieden aan kansarmen jeugd van nu en in de toekomst.
 • Creëer een plek waar mensen hun spullen kunnen brengen die ze niet langer nodig hebben, maar waar andere mensen die ze nodig hebben ze kunnen ophalen.
 • Ondersteuning te bieden aan straatmensen met name straatjongeren die zonder ouderlijk toezicht op straat zwerven en hen te begeleiden op dat ze niet in criminaliteit belanden.

Doelstelling

De Kerk heeft de volgende doelstellingen:

a. Het verlenen van periodieke kerkdiensten; houdt ook bijbellessen en lezingen; periodiek boeken en pamfletten uitgeven; religieuze conferenties organiseren voor zowel ouderen als jongeren / kinderen en hen de wegen van God leren.

b. Het voortzetten van het werk van Jesus Christus, volgelingen werven, hen onderwijzen in de Leer van Christus door God de Vader en volgens de Bijbel,

 • het woord van God;

c. Leven volgens de Waarheid en deze onderwijzen en prediken, zonder iets toe te voegen of weg te laten;

d. God aanbidden volgens de Bijbel, bidden voor de mensheid, luisteren naar en prediken van Gods Woord; vrijwilligerswerk doen en evangelisatie doen.

e. God vereren volgens de Bijbel, bidden voor de mensheid, naar Gods Woord luisteren en het te verkondigen, het verrichten van vrijwilligers- en Evangelistisch werk.

Interne Organisatie-structuur

De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ wordt gedreven in de vorm van een Kerkgenootschap, maar zoals elke andere kerk, heeft de kerk leden. De kerk wordt gedreven door een bestuur die is samengesteld uit een voorzitter, penningsmeester en secretaris. Het bestuur bestaat thans uit de volgende bestuursleden:

 • De heer S.S. Bapps (voorzitter)
 • De heer P. Owusu (penningmeester)
 • De heer A.E. Debrah (secrataris)

Het bestuur heeft drie kerntaken:

 • De zorg voor de instandhouding van de Kerk;
 • De zorg voor een evenwichtige verhouding tussen inkomsten en uitgaven;
 • Het jaarlijks uitbrengen van een verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ wordt geleid door deze bestuursleden. Integriteit staat bij het bestuur hoog in de vandaal. Dit houdt in dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. Naast de voorgenoemde kerntaken, is het bestuur ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Kerk. Hiertoe zullen het bestuur enkele malen per jaar bijeen komen voor een bestuursvergadering waarin belangrijke onderwerpen zullen worden besproken. Tijdens deze vergaderingen worden te allen tijde een notulen bijgehouden.

Het bestuur streeft naar een draagvlak voor belangrijke besluiten. Dit betekent dat belangrijke onderwerpen eerst worden besproken door de kerkleden alvorens deze worden genomen. Daarnaast is het zo dat de besluiten pas worden genomen nadat een meerderheid van de kerkleden hiermee hebben ingestemd.

Naast het bestuur, maakt de Kerkgenootschap gebruik van de diensten van aantal leden die puur als vrijwilligers functioneren.

De ‘International End Time Revival Ministries – Amsterdam’ kent en heeft een zelfstandig karakter, echter kan de kerk te Amsterdam indien nodig samenwerken met zusterkerken ter wereld.

Beloningen

Er wordt geen vergoeding toegekend aan de bestuursleden. Bestuurders

ontvangen wel een vergoeding voor de directe kosten die zij hebben gemaakt.

De Kerk zal in de toekomst (indien nodig) vrijwilligers vanuit de kerk inschakelen om haar activiteiten en projecten te bewerkstelligen. Het bestuur bepaalt dan of en wanneer een vrijwilligersvergoeding passend is. Het bestuur laat zich hierbij leiden door de fiscale spelregels die gelden bij het verstrekken van een vergoeding aan vrijwilligers .

Financiering (inkomsten en uitgaven)

De benodigde inkomsten worden verkregen door:

 • Bijdragen door de kerkleden
 • Giften
 • Donaties
 • Schenkingen
 • Andere toelaatbare inkomsten

De uitgaven van de Kerk worden elk jaar, vooraf, ontleend aan de begroting. De uitgaven bestaan uit vaste kosten die jaarlijks terugkomen. Dit zijn hoofdzakelijk de volgende kosten:

 • Huisvestingskosten
 • Vervoerskosten
 • Kantoorkosten
 • Vrijwilligersvergoeding (indien nodig)
 • Algemene kosten

Naast de vaste kosten zijn er ook variabele kosten. Dit zijn kosten die jaarlijks zullen variëren. Voorbeelden van deze kosten zijn mogelijke donaties aan zusterkerken en mensen / leden die in ernstige financiële problemen komen.

De Kerkgenootschap besteedt haar financiële middelen hoofdzakelijk aan haar doelstelling. Bijna alle uitgaven en kosten worden vanuit dit perspectief gedaan. Een zorgvuldig en overwogen financiële beleid staat dus voorop.

Beheer financiën en begroting

Het bestuur streeft naar een verantwoord financiële beleid. Zoals eerder gezegd wil de bestuur hier invulling aangeven door te streven naar een evenwichtige verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de Kerk.

Een verantwoord financieel beleid houdt ook in dat een grondige financiële administratie zal worden bijgehouden waaruit op zijn minst de inkomsten, de kosten, de verplichtingen en het vermogen van de Kerk moet blijken. De penningmeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de financiële administratie. Bij het voeren van de financiële administratie wordt er gebruik gemaakt van de diensten van een financiële dienstverlener.

In de administratie worden specifiek de volgende posten bijgehouden:

 • De inkomsten die zijn verkregen;
 • De uitgaven die zijn gedaan, waaronder voor het beheer van de stichting en overige organisatiekosten;
 • Eventuele onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • De aard en omvang van het vermogen.

Daarnaast maakt de jaarlijkse begroting deel uit van een verantwoord financieel beleid. Het budget voor het volgende jaar wordt eenmaal per jaar vastgesteld door het bestuur. Dit zijn de uitgangspunten van het budget:

 • Het beleid van de Kerk;
 • De inkomsten en uitgaven van het voorafgaand boekjaar (indien van toepassing); en
 • De voorgenomen project activiteiten voor het komende jaar.

Het bestuur zal een aantal malen per jaar bijeen komen waarbij financiën en andere gerelateerde zaken zullen worden besproken. Het eigen vermogen van de Kerk is afgestemd op haar doelstelling met een buffer voor de komende jaren. Haar continuïteit wordt op deze wijze gewaarborgd.

Bij opheffing van de Kerk zal het resterende positief vermogen worden besteed conform het doel dat door haar wordt nagestreefd.

ANBI Status

Het kerkgenootschap street naar het beschikken over een ANBI-status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende instelling (kortweg, ANBI). Dit heeft tot gevolg dat giften gedeeltelijk of geheel aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Financiële jaarverslag

Een van de taken van het bestuur is het uitbrengen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid. Hierbij zal het bestuur elk jaar een jaarverslag uitbrengen. In dit verslag zal het bestuur terugblikken op het door haar gevoerde beleid, de door de Kerk uitgevoerde activiteiten en projecten en genomen besluiten in het onderhavige boekjaar. Tevens zal het bestuur in het verslag een weergave geven van haar voorgenomen besluiten en geplande activiteiten voor het komende boekjaar. Het bestuur zal ook een jaarrekening uitbrengen met een balans, staat van baten en lasten en een toelichting op beide stukken.

Middels het jaarverslag en de jaarrekening zal het bestuur verantwoording afleggen over het door haar gevoerde beleid aan iedere belanghebbende.

Het financieel jaarverslag wordt besproken en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Deze wordt eventueel openbaar gemaakt op de wedsite van de kerk – te weten: www.internationalendtimerevivalministries.org